ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับที่
รายการ
วันที่
เวลา
 
3

รายงานผลการจัดทำการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบางพลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคู่มือการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน ของโรงพยาบาลบางพลี พ.ศ.๒๕๖๐

24-01-2556
08:37:50
2

คู่มือตรวจสอบการมีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน

24-01-2556
08:37:50
1
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลบางพลี ประจำปีงบประมาณ 2560
24-01-2556
08:37:50