โรงพยาบาลบางพลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี

นายแพทย์ นำพล แดนพิพัฒน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ